ดำเนินการพิธีการศุลกากร

การบริการของการเดินพิธีการผ่านแดนเป็นอีกหนึ่งบริการที่มุ่งมั่น

  • บริการดำเนินพิธีการทางเรือ ทั้งขาเข้า-ขาออก
  • บริการดำเนินพิธีการทางอากาศ ทั้งขาเข้า-ขาออก
  • บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)
  • บริการขอคืนภาษีอากรสำหรับผู้ส่งออก (มุมน้ำเงิน) /มาตรา 19 ทวี/บีโอไอ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ: Mr.Nutthapun
ตำแหน่ง: Marketing Manager
อีเมล: nutthapun@consollink.com

เบอรโทร: 08-2486-4319 / 08-1303-4343