นโยบายและระเบียบการปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่องาน

 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน หรือ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้รับการเก็บ รักษาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และใช้งานโดยสุจริต และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทในเครือ แฮนเดิล อินเตอร์ กรุ๊ป ได้แก่

บริษัท เอช.ไอ.ที. อินเตอร์คอน                             

บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์ คอนโซลลิเดชั่น จักด

บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด             

บริษัท คอนโซล ลิงค์ จำกัด

บริษัท สยามไลน์ เนอร์ จำกัด                              

บริษัท พีเคที โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด             

บริษัท อัลไพน์ ชิปปิ้ง (ไทยแลนด์)  จํากัด

บริษัท ออล ทูล อีควิปเม้ท์                                 

บริษัท อลล ซัพพลาย โซลูชั่น จํากัด

บริษัท สยาม แวร์เฮาท์ซิ่ง จํากัด                           

บริษัท พีเคที อี คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท สปีดบอย จํากัด                                       

บริษัท แฮนเดิล ฟู้ดส์ จำกัด

บริษัท สยาม อินเตอร์ ฟรีโซน จำกัด                     

บริษัท ออล อินเตอร์ โกลบอล จำกัด

จึงกำหนดนโยบายและระเบียบปฎิบัติให้พนักงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้

 

 1. คำจำกัดความและขอบเขตของข้อมูล

1.1 ลูกค้า ( Customer ) หมายถึง บุคคลทั่วไปที่ซื้อสินค้า หรือ ใช้บริการของบริษัท

1.2 คู่ค้า ( Supplier ) หมายถึง บริษัท / ห้างร้าน / บุคคล ที่ซื้อ ขายสินค้า หรือ บริการให้กับบริษัท

1.3 ผู้มาติดต่องาน (Visitor) หมายถึง บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องาน มาเยี่ยมชม หรือ มาตรวจสอบ

ใด ๆ กับบริษัทฯที่นอกเหนือจากการซื้อ – ขายสินค้าบริการ

1.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน ที่ได้รับการคุ้มครองตามนโยบายนี้ คือ

1.4.1 ชื่อลูกค้า ชื่อกรรมการ หรือซื่อผู้ติดต่องานรายบุคคล

1.4.2 ที่อยู่ ทั้งที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา

1.4.3 หมายเลชโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ นามบัตร

1.4.4 เลขที่บัตรประชาชน

1.4.5 รายการ และ ราคาสินค้าที่ซื้อ หรือ ขาย

1.4.6 แหล่งผลิต หรือ แหล่งส่งต่อ ของสินค้าหรือบริการ

1.4.7 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่กรรมการผู้จัดการกำหนด

 1. นโยบายการเก็บ รักษา ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้าหรือ ผู้มาติดต่องาน
 2. 1 บริษัทฯให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลซองลูกค้า คู่ค่าและผู้มาติดต่องานอย่างสูงสุด

2.2  บริษัทฯจะขอข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นในการทำธุรกิจร่วมกัน หรือ ตามที่กฎหมาย หรือ ตามที่องค์กร

       หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกำหนดเท่านั้น

2.3  บริษัทฯ จะจัดให้มีการเก็บรักษาข้อมูลอย่างรัดกุม ปกปิด และเป็นความลับ

2.4 บริษัทฯ กำหนดหน้าที่ของผู้เก็บข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้รักษา ผู้ใช้ ผู้อนุมัติการใช้ รวมถึงขั้นตอนการ

      ตรวจสอบ การเข้าถึง อย่างซัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเหล่านั้นได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับปลอดภัยและ

      ใช้งานโดยสุจริต

2.5 ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่องานที่เป็นเจ้าของข้อมูล มีสิทธิในการขอดู ตรวจสอบ เข้าถึงข้อมูลนั้นได้ทันที        

      ตลอดเวลาที่มีการเก็บรักษา รวมถึงมีหน้าที่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

      หรือ นำส่งข้อมูลในกรณีที่บริษัทฯ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องขอเพิ่มเติม

2.6 ลูกค้า คู่ค้า หรือ ผู้มาติดต่องาน ที่เป็นชาวต่างชาติ ให้เก็บรักษาและใช้ข้อมูลเช่นเดียวกับคนไทย

2.7 ในกรณีบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานราชการ ต้องการข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า หรือ ผู้มาติดต่อ

     งาน ให้มีหมายศาลหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องมาแสดงต่อกรรมการผู้จัดการหรือผู้ควบคุมข้อมูลพิจารณา

     อนุมัติก่อนทุกครั้ง

2.8 การส่งข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องานให้หน่วยราชการตามรอบปกติหรือตามที่กฎหมายกำหนดเช่น ส่งให้

      สรรพากร ให้ส่งเป็นความลับได้ตามปกติและบันทึกการส่งไว้เพื่อการตรวจสอบ

2.9 กรณีที่หน่วยราซการ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบระบบ

      คุณภาพ ให้แสดงเป็นความลับได้ตามปกติและบันทึกการตรวจสอบไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

2.10  การส่งข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องานไปยังต่างประเทศให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้อนุมัติและดำเนินการ

         ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

2.11 ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่บริษัทเก็บไว้ตามนโยบายนี้ ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ บริษัทฯจะเก็บรักษา

        เสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สิน ข้อมูลของบริษัทฯเอง ผู้ใดละเมิด ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือนำไปใช้ประโยชน์

        ส่วนตัว บริษัทฯจะลงโทษถึงขั้นสูงสุดและหรือดำเนินคดีถึงที่สุด รวมถึงต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็ม

        จำนวนตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

2.12  การเก็บ รักษา ใช้ การตรวจสอบ ทบทวน อนุมัติ หรือ ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตาม

นโยบายนี้ ให้ทำเป็นความลับ เท่าที่จำเป็น โดยหลักสุจริต และให้ถือข้อมูลลับส่วนบุคคลนี้เป็นข้อมูล

ลับในระดับสูงสุด

 

 1. ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้การเก็บรักษา การใช้ การควบคุม ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามโยบายและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯจึงกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

3.1 กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

3.1.1 จัดตั้งคณะทำงานควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้าหรือผู้มาติดต่องาน ประกอบด้วยผู้จัดการ/

หัวหน้าหน้าหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน เพื่อกำหนดข้อมูลที่จะเก็บ การรักษา การใช้

การตรวจสอบการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นตามกฎหมาย

3.1.2 แต่งตั้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบบุคคล ผู้ใช้ช้อมูล ประมวลผล การรักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็น

        ความลับและสอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนด

3.1.3 เป็นผู้ทบทวน / อนุมัติการใช้ การควบคุมชัอมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกินจากอำนาจของผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ การส่งข้อมูลพนักานไปให้หน่วยงานภายนอก หรือ ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

3.2 ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ ( IT Manager ) มีหน้าที่และรับผิดซอบดังต่อไปนี้

3.2.1 เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้าหรือผู้มาติดต่องานให้เป็นไปตามนโยบายนี้

และปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

3.2.2 ร่วมกับคณะทำงาน ( ผู้จัดการทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง) กำหนดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ดูค้าหรือผู้มาติดต่องาน วิธีการเก็บ การรักษา การใช้ การปรับปรุงข้อมูล โดยวิธีปกปิดเป็นความลับ

และทำกาวประชุมทบทวนความถูกต้อง การคงอยู่ของข้อมูล รวมถึงการทำลายข้อมูลที่ไม่ใช้งาน

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.2.3 สถานที่เก็บเก็บรักษา ( ห้องเก็บเอกกสาร หรือ เก็บทางคอมพิวเตอร์ ) ต้องมั่นใจว่าเข้าถึงได้เฉพาะ

คน ต้องมีรหัสลับเฉพาะ มีการบันทึกการเข้าถึง เพื่อให้ตรวจสอบว่าใครเข้าไปทำอะไรวันใด เวลาใด

เพื่อป้องกันการละเมิด การลักขโมย การทำลายข้อมูลที่เก็บไว้นั้น

3.2.4 ข้อมูลที่เก็บไว้ หากจะเปลี่ยนแปลง ลบ หรือ นำออกไปภายนอก ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมจะนำ

      ออก ลบ เองโดยพลการไม่ได้

3.2.5 หากพบสิ่งผิดปกติ ไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ให้ระงับ ยับยั้งเหตุผิดปกตินั้นทันทีและรายงานให้กรรมการ

         ผู้จัดการแก้ไข ป้องกันโดยเร็ว

3.2.6 จัดทำรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้าหรือผู้มาติดต่องานตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมรับการ

         ตรวจสอบและหรือส่งให้หน่วยงานที่กฎหมายกำหนด

3.2.7 บันทึกการใช้ข้อมูลไว้เพื่อการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการตามนโยบายนี้

 

3.3 ผู้จัดการแต่ละหน่วยงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

3.3.1 ผู้จัดการฝ่ายขาย ร่วมเป็นคณะทำงาน และรวบรวม ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

(Customer ) หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย ส่งให้ผู้จัดการสารสนเทศเก็บรักษา

3.3.2 ผู้จัดการฝ่ายจัดชี้อ ร่วมเป็นคณะทำงานและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า ( Supplier)

หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดซื้อ ส่งให้ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศเก็บรักษา

3.3.3 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ร่วมเป็นคณะทำงาน และรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ใบแจ้งหนี้

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่บัญชี รายรับ รายจ่าย การโอนเงิน เอกสารทางบัญชี หรือการเงินอื่นใดของ

ลูกค้า ผู้ค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแผนกการเงินและบัญชี ส่งให้ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ

เก็บรักษาหรือต่างคนต่างเก็บเอง

3.3.4 ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง ร่วมเป็นคณะทำงานและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ

บริษัทชนส่ง คนขับรถ ทะเบียนรถยนต์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าและขนส่ง ส่งให้

ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศเก็บรักษา

3.3.5 ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง ร่วมเป็นคณะทำงานและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาช่อม สร้าง

ให้บริการในงานซ่อมบำรุง หรืว บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุง ส่งให้ผู้จัดการฝ่าย

สารสนเทศเก็บรักษา

3.3.6 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ร่วมเป็นคณะทำงานและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่องาน

ผู้มาเยือน หรือ บุคคลที่เกี่ยวซ้องกับฝ่ายบุคคล ส่งให้ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศเก็บรักษา

3.3,7 ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ร่วมเป็นคณะทำงานและควบคุม กำกับ ตรวจสอบ การทำ

หน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยหน้าประตูเข้า – ออก บริษัท ให้บันทึกช้อมูล เก็บ รักษา

ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความปลอดภัย ที่เข้า. -ออก บริเวณ

บริษัทให้รัดกุม ปลวดภัย เป็นความลับชั้นสูงสุด ให้ผู้จัดการสารสนเทศเก็บรักษา

3.3.8 ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ร่วมเป็นคณะทำงานและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียน หรือ

บุคคลที่เกี่ยวข้อกับระบบคุณภาพ ส่งให้ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศเก็บรักษา

3.3.9 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นคณะทำงานและวบรวมช้อมูลส่วนบุคคลของผู้คิดค้นผู้วิจัย

ผู้ออกแบบ หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อกับการวิจัยและพัฒนา ส่งให้ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศเก็บรักษา

3.3.10 ผู้จัดการอื่น หรือ หนักงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวบวมช้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มา

 ติดต่องานในส่วนที่ตนเกี่ยวข้อง ส่งให้ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศเก็บรักษา

 

 1. การใช้และการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

เพื่อให้การเก็บ การใช้ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน เป็นไปตามนโยบาย

และหรือที่กฎหมายกำหนด ให้ผู้จัดการ พนักงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

4.1 ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงนโยบายนี้ รวมถึงชี้แจงสิทธิและหน้าที่ของเจ้าของ

ข้อมูลตามนโยบายนี้

4.2 ให้ใช้ช้อมุลด้วยความสุจริต เป็นความลับ เท่าที่จำเป็น ตามงานที่เกี่ยวซ้อง หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ตัดออก หรือ ต้องการข้อมูลอื่นใดเพิ่มเดิม ให้แจ้งผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศเพื่อจัดให้หรือปรับใหม่ให้เป็นปัจจุบัน ห้ามไม่ให้กระทำการใด ๆ เองโดยพลการหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

4.3 ในกรณีที่พนักงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่องานมีการเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนคนหรือลาออก

ให้แจ้งเจ้าของข้อมูลทราบโดยเร็ว เพื่อป้องกันการแอบอ้าง หรือนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อป้องกันการเปิดเผย ละเมิดอันอาจจะทำให้เจ้าของซ้อมูลเสียหาย

4.4 บันทึกการใช้ การเก็บรักษาไว้เพื่อการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายนี้หรือตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 

 1. การเข้าถึง การตรวจสอบ และการแจ้งเพิ่มเติม ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องานที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บ รักษาไว้ มีสิทธิและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

5.1 มีสิทธิขอตรวจสอบการเก็บรักษา การใร้ข้อมูลของตนเองได้ทุกวันในเวลาทำงาน โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ผู้จัดการฝ่ายที่ติดต่องานด้วย เพื่อประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศให้

5.2 มีสิทธิขอรับการรับรอง หรือ ขอใช้มูลส่วนบุคคลเฉพาะของตนเองเท่านั้น โดยแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดการฝ่ายที่ติดต่องาน เพื่อประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศให้

5.3 มีหหน้าที่จัดส่งเอกสาร หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่บริษัทฯร้องขอกายในเวลาที่บริษัทฯกำหนด

5.4 มีหน้าที่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เปลี่ยนหมายเลช

โทรศัพท์ เปลี่ยนบัญชีธนาคาร เปลี่ยนชื่อผู้ติดต่องาน การย้ายที่อยู่ ให้แจ้งบริษัทฯทราบโดยเร็วหรือ

ภายในเดือนที่มีการเปลี่ยนเปลงนั้น เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

5.5 มีหน้าที่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีนัยยะสำคัญ ที่มีผลต่อสุขภาพ ความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน หรือ

ต่อความสงบเรียบร้อยในการค้าขายร่วมกัน เช่น อาการป่วยติดเชื้อ โรคระบาด โรคทางจิตเวช ยาเสพติด การก่อประวัติอาญากรรม หรือ การทำผิดกฎหมายใด ให้ผู้จัดการที่ติดต่องานด้วยทราบทันทีและเป็นความลับ เพื่อจัดการแก้ไข ป้องกัน ช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์

 

 1. บทลงโทษผู้ป่าฝืนระเบียบปฏิบัตินี้และหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า หรือ ของผู้มาติดต่องาน

6.1 พนักงานผู้ใดเปิดเผย ใช้ ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค่า หรือของผู้มาติดต่องาน โดยไม่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจทำให้บริษัทเสียหาย ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงบริษัทฯจะลงโทษถึงขั้นเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใด

6.2 พนักงานที่บริษัทฯมอบหมายให้มีหน้าที่เก็บ รักษา ใช้ ตรวจสอบซ้อมูล ถือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่กระทำความผิดเสียเอง จะถูกพิจารณาลงโทษในอัตราสูงกว่าหนักงานทั่วไป

6.3 พนักงานผู้ใด ละเมิด ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัตินี้หากเกิดความเสียหายใด ๆ พนักงานผู้นั้นต้องชดใช้ความเสียหายด้วยตนเองเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด

6.4 พนักงานหรือบุคคลใด นำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้าหรือผู้มาติดต่องาน ที่บริษัทเก็บ รักษาไว้นี้ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือ ให้ผู้อื่นไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ถือว่าเป็นการกระทำความผิดร้ายแรงมีโทษถึงชั้นเลิกจ้างทันทีโดยไม่จ่ายค่าซดเชยใด ๆ อีกทั้งบริษัทฯจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและหรือ ดำเนินคดีถึงที่สุดตามกฎหมายที่เกี่ยวช้อง

บริษัทฯ จึงขอให้พนักงานทุกคนศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติข้างต้นนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า หรือ ของผู้มาติดต่องานมีการเก็บ รักษา ใช้อย่างปลอดภัยตลอดเวลาที่ทำงานร่วมกันตลอดไป

 

                                                                                                 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

 

                                                                                           

 

การบริการพิธีการศุลกากร

 การประสางานที่เป็นลิส พร้อมดำเนินการพิธ๊ศุลกากรทุกขั้นตอน รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทีมงานที่มากประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ: Ms.Supattra
ตำแหน่ง: Marketing Manager
อีเมลsupattra@handleinterlogistics.com

เบอร์โทร: 08-9683-5897

การขนส่งและการบริการบรรจุผลิตภัณฑ์

 เราให้บริการการบรรจุผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพและการจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพ ตามคำเรียกร้องของผู้รับบริการ นากจากนี้เรายังสามารถจัดหาบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันผลิตภัณฑ์ที่มีค่าของผู้รับบริการในราคาที่ยุติธรรม 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ: Ms.Supattra
ตำแหน่ง: Marketing Manager
อีเมลsupattra@handleinterlogistics.com

เบอร์โทร: 08-9683-5897

บริการขนส่งทางอากาศ

  เราให้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ครอบคลุมทั่วโลก ทั้งการส่งส่งออกและนำเข้า  พร้อมการบริการแบบ door-to-door (รวมถึงการจัดเตรียมบริการตัวแทนด้านพิธีการศุลกากร)  

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ: Ms.Supattra
ตำแหน่ง: Marketing Manager
อีเมลsupattra@handleinterlogistics.com

เบอร์โทร: 08-9683-5897

บริการขนส่งทางทะเล

 เราให้บริการส่งทั้งแบบ FCL และ LCL พร้อมการบริการสายเรือที่มีให้เลือกหลายหลาย ซึ่งทำให้มีความยืดหยุ่น ในการออกเดินเรือและยังมีพื้นที่บนเรือที่มากขึ้น รวมไปถึงตารางการเดินเรือที่เชื่อถือได้ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ: Ms.Supattra
ตำแหน่ง: Marketing Manager
อีเมลsupattra@handleinterlogistics.com

เบอร์โทร: 08-9683-5897

Handle Inter Logistics

   Handle Inter Logistics

    0-2393-2300 (auto lines)
  supattra@handleinterlogistics.com

Customs Clearance

 Service co-ordinate and process every step to make the customers feel great with new technology and experienced workers.

More info

Name: Ms.Supattra

Position: Marketing Manager
Email: supattra@handleinterlogistics.com

phone: 08-9683-5897

Handle Inter Logistics

   Handle Inter Logistics

    0-2393-2300 (auto lines)
  supattra@handleinterlogistics.com

Trucking & Packing service

 We can offer quality packing and material handing in accordance with your special requests and needs. We can provide reinforced packaging that will protect your valuables at highly competitive price.

More info

Name: Ms.Supattra

Position: Marketing Manager
Email: supattra@handleinterlogistics.com

phone: 08-9683-5897

Handle Inter Logistics

   Handle Inter Logistics

    0-2393-2300 (auto lines)
  supattra@handleinterlogistics.com

Air Freight

 We offer worldwide air freight services for both export and import shipments. This includes exoedited door-to-door service. (including custom brokerage  service arrangements)

More info

Name: Ms.Supattra
Position: Marketing Manager
Email: supattra@handleinterlogistics.com

phone: 08-9683-5897

Handle Inter Logistics

   Handle Inter Logistics

    0-2393-2300 (auto lines)
  supattra@handleinterlogistics.com

SEA FREIGHT

 We offer both FCL and LCL service with a wide choice of ocean carriers. This allows us the flexibility to provide more frequent sailings. additional vessel space and reliable schedules 

More info

Name: Ms.Supattra
Position: Marketing Manager
Email: supattra@handleinterlogistics.com

phone: 08-9683-5897

Handle Inter Logistics

   Handle Inter Logistics

    0-2393-2300 (auto lines)
  supattra@handleinterlogistics.com

Knowledge

วันนี้บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต #บริการนำเข้าส่งออก จะมา update #Incoterm 2020 ที่มี

 

วันนี้บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต #บริการนำเข้าส่งออก จะพามามาทำความรู้จัก Incoterms

 

🏢วันนี้บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต 🚢#บริการนำเข้าส่งออกตามที่มีมติผ่อนคลายล็อกดาวน์ ระยะที่ 3

 

🏢วันนี้บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต 🚢#บริการนำเข้าส่งออก จะพามารู้จักความหมายของ FTA👉

 

🏢วันนี้บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต 🚢#บริการนำเข้าส่งออก
มีข่าวมาอัพเดทเกี่ยวกับเรื่อง👉

 

ข่าวสารความรู้

วันนี้บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต #บริการนำเข้าส่งออก จะมา update #Incoterm 2020 ที่มี

 

วันนี้บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต #บริการนำเข้าส่งออก จะพามามาทำความรู้จัก Incoterms

 

🏢วันนี้บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต 🚢#บริการนำเข้าส่งออกตามที่มีมติผ่อนคลายล็อกดาวน์ ระยะที่ 3

 

🏢วันนี้บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต 🚢#บริการนำเข้าส่งออก จะพามารู้จักความหมายของ FTA👉

 

🏢วันนี้บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต 🚢#บริการนำเข้าส่งออก
มีข่าวมาอัพเดทเกี่ยวกับเรื่อง👉

 

ข่าวสารทั่วไป

บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต#บริการนำเข้าส่งออก จะมาอัพเดท กิจกรรมที่จะผ่อนคลายในเฟส4 

 

บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต#บริการนำเข้าส่งออก ขอเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์อัพเดทตัวเลขการติดไวรัส โควิด -19

 

 

บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต#บริการนำเข้าส่งออก ขอเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์อัพเดทตัวเลขการติดไวรัส โควิด -19

 

 

ภายหลังจากที่ทางรัฐบาลมีประกาศปลดล็อคดาวน์
ในเฟส 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 63 นั้น

 

Surgical Mask & PPE suit donation to our beloved doctor & nurse for the war against COVID-19

Mr. Somchai , Managing Director of Handle International Transportation & affiliated company donates sets of surgical Mask & PPE suit to local hospital for the war against COVID-19. We’ll get through this together. ​

Medical protection equipment donation

Handle Inter Group with executive director Mr.Somchai donates primarily medical protection equipment to Rajavithi Hostpital for doctor & nurse to work safe from COVID-19

HIG applauses to encourage Medical Staff in against COVID-19

Donated 6 crate of Face Shield for protect against Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

How to do Face shield

GIVE BLOOD, SAVE A LIFE

ข่าวสารใหม่ 2023

ร่วมบริจาคชุด และหน้ากากอนามัย ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อให้คุณหมอ และพยาบาลได้สู้ภัยโควิด19

คุณสมชาย รุ่งบวรวงศ์ ผู้บริหารบริษัท แฮนเดิล อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ ร่วมบริจาคชุด และหน้ากากอนามัย ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อให้คุณหมอ และพยาบาลได้สู้ภัยโควิด19 เราจะพ้นภัยไปด้วยกัน

บริจาคอุปกรณ์ป้องกันพื้นฐานทางการแพทย์​

บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง คุณสมชาย รุ่งบวรวงศ์ได้บริจาคอุปกรณ์ป้องกันพื้นฐานทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อให้แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าของโรงพยาบาลได้ปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยจากโรค COVID-19

Face shield

เพื่อน Handle ทุกท่าน ได้ร่วมกันทำ Lot แรก จำนวน 400 ชิ้น ได้ถูกกระจายจัดส่ง ให้ตามโรงพยาบาลต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ขออนุโมทนาบุญ กับทุกๆท่านนะคะ ให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า ร่ำรวย มีแต่ความสุข ความเจริญ สมหวังในทุกประการ สาธุ สาธุ สาธุ

วิธีการทำหน้ากาก Face shield

GIVE BLOOD, SAVE A LIFE

Information New

บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต#บริการนำเข้าส่งออก จะมาอัพเดท กิจกรรมที่จะผ่อนคลายในเฟส4 

 

บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต#บริการนำเข้าส่งออก ขอเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์อัพเดทตัวเลขการติดไวรัส โควิด -19

 

 

บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต#บริการนำเข้าส่งออก ขอเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์อัพเดทตัวเลขการติดไวรัส โควิด -19

 

 

ภายหลังจากที่ทางรัฐบาลมีประกาศปลดล็อคดาวน์
ในเฟส 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 63 นั้น

 

Work with us Handle Inter Group

Apply for jobs. Call for more information. 0-2393-2300 (Auto lines)

 
Date Job Function Location Quantity Apply This Job
18 May 2020 Marketing Executive Bangkok Unknown Apply
18 May 2020 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Bangkok 1 Apply
         
         

ด้านอาชีพและอนาคตของพนักงาน

 1. โบนัสประจำปี

ด้านความเป็นอยู่พนักงานและครอบครัว

 1. ประกันสุขภาพกลุ่ม
 2. สามารถกู้ฉุกเฉิน (ค่ารักษาพยาบาลบุตร สามี/ภรรยา พ่อ-แม่ , ค่าล่าเรียน)
 3. การตรวจสุขภาพประจำปี

ด้านอื่น ๆ

 1. เงินช่วยพิธีมงคลสมรส
 2. เงินช่วยพิธีมรณะพนักงาน และครอบครัวพนักงาน
 3. สันทนาการประจำปี
 4. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 5. วันลาต่าง ๆ (ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด ลาทำบัตรประชาชน ลาพิธีมงคลสมรส ลาเพื่อไปคัดเลือกในการเกณฑ์ทหาร ลาพักผ่อนประจำปี)

Orawan  Junverot

1 Handle Inter Group Building,Bangna-Trad Soi 21 (Yaek11)

Bangna-Trad Road,Bangna,Bangkok 10260

Tel.0-2393-2300 (Auto lines) Fax 0-2393-5551

[multi-step-form id=”2″]

ด้านอื่น ๆ

 1. เงินช่วยพิธีมงคลสมรส
 2. เงินช่วยพิธีมรณะพนักงาน และครอบครัวพนักงาน
 3. สันทนาการประจำปี
 4. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 5. วันลาต่าง ๆ (ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด ลาทำบัตรประชาชน ลาพิธีมงคลสมรส ลาเพื่อไปคัดเลือกในการเกณฑ์ทหาร ลาพักผ่อนประจำปี)

This is the WPForms preview page. All your form previews will be handled on this page.

The page is set to private, so it is not publicly accessible. Please do not delete this page 🙂 .

[multi-step-form id=”1″]

บริษัท สยาม แวร์เฮ้าส์ จำกัด 

 • ประวัติ
 • เอกสารบริษัท

<ul>
<li><span style=”color: #808080;”><a style=”color: #808080;” href=”http://handleintertrans.com/hig/th/swh_%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2/”><strong><span style=”font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 10pt;”>คลังสินค้า</span></strong></a></span></li>
<li><span style=”color: #808080;”><a style=”color: #808080;” href=”http://handleintertrans.com/hig/th/swh_%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81/”><strong><span style=”font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 10pt;”>ระบบรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์</span></strong></a></span></li>
</ul>

  บริษัท สยาม แวร์เฮ้าส์ จำกัด

999/14 หมู่ 15, บางเสาธง, บางเสาธง,
สมุทรปราการ

   คุณวรรณวิมล 089-811-8161

  wan@swh.co.th

“วันและเวลาทำการ 09:00-17:00 (จันทร์-ศุกร์)”

พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

 • CCTV
 • Forklift
 • Labour
 • Bay Load เทียบชานชลาง่าย สะดวกในการขนถ่ายสินค้า

บริษัท สยาม แวร์เฮ้าส์ จำกัด 

 • ประวัติ
 • เอกสารบริษัท

  บริษัท สยาม แวร์เฮ้าส์ จำกัด

999/14 หมู่ 15, บางเสาธง, บางเสาธง,
สมุทรปราการ

   คุณวรรณวิมล 098-914-1626

  wan@swh.co.th

“วันและเวลาทำการ 09:00-17:00 (จันทร์-ศุกร์)”

คลังสินค้า

พร้อมบริหาร จัดการทุกความต้องการด้านพื้นที่ด้วยประสบการณ์อย่างมืออาชีพ
เนื้อที่กว่า 2,400 ตรม. พร้อมเปิดกว้างตอบรับทุกความต้องการด้านการจัดเก็บ บริหารคลังสินค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 • คลังสินค้าทั่วไป (Multiusers Warehouse) เป็นคลังสินค้าสำหรับเก็บรักษาสินค้า เพื่อจัดเก็บและส่งสินค้าไปยังลูกค้าของลูกค้า เพื่อ รอการจัดส่งไปยังลูกค้าในประเทศ หรือ จัดส่งไปยังต่างประเทศ
 • บริหารคลังสินค้าให้ลูกค้า (Onsite Warehouse Management) เป็นการให้บริการบริหารคลังสินค้าให้กับคลังสินค้า ของลูกค้าเอง ด้วยการวางแผน เตรียมบุคลากรการปฏิบัติการ และการควบคุมการทำงานภายในคลังสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
 • บริหารคลังสินค้าปลอดภาษี (Free zone Warehouse Management) เป็นการให้บริการจัดเก็บสินค้าที่นำเข้าไปในเขตพื้นที่ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเขตปลอดอากรนี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่ทางกฏหมายบัญญัติไว้ โดยพื้นที่ดังกล่าวจะถูกสมมุติให้เป็นพื้นที่ซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักร เพื่อการจัดเก็บสินค้านำเข้ามาจากต่างประเทศ
  1. บริการด้านการจัดทำเอกสาร ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน
  2. บริการด้านการดำเนินการขั้นตอนสินค้านำเข้าปลอดภาษีเพื่อขายในประเทศ หรือดำเนินการส่งออก
  3. บริการรายงานจำนวนสินค้าอย่างทันท่วงที ด้วยโปรแกรม Dragon Free zone

แผนที่

english

Handle Inter Consolidation Co., Ltd.

  Handle Inter Consolidation Co., Ltd.
    0-2393-3400 (auto lines)
   0-2393-9711-14
  admincenter@handleintergroup.com

CONSOLDATION

Our service providing all ranges of your demands including a professional logistics provider, a Less-Than-Container-Load service assuring even the smallest consignments reach their destinations all over the world, especially Intra-Asia route.

More info

Name: Mr.Sasithorn
Position:Consol Manager
Email: sasithorn@handleinterconsol.com

Phone: 08-2486-4298

[property_overview]

บริษัท สยาม แวร์เฮ้าส์ จำกัด 

 • ประวัติ
 • เอกสารบริษัท

  บริษัท สยาม แวร์เฮ้าส์ จำกัด
999/14 หมู่ 15, บางเสาธง, บางเสาธง,
สมุทรปราการ

   คุณวรรณวิมล 098-914-1626
  wan@swh.co.th
“วันและเวลาทำการ 09:00-17:00 (จันทร์-ศุกร์)”

พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

 • CCTV
 • Forklift
 • Labour
 • Bay Load เทียบชานชลาง่าย สะดวกในการขนถ่ายสินค้า

Siam Warehousing Co., Ltd.

 • History
 • Company Profile

Siam Warehousing Co., Ltd.

999/14 Moo 15, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakarn
K. Wanwimon 098-914-1626

wan@swh.co.th

“Working time 09:00-17:00 (Mon-Fri)”

SECURITY & EQUIPMENT

Our service are available for convenient facilities and standard security & equipments.

 • CCTV
 • Forklift
 • Labour
 • Bay Load : Conveniently transfer products.

  บริษัท สยามไลน์เนอร์ จำกัด 
 Center 02-393-5300, 090-678-8294

 แผนกSales 020-993-6445

 pikool@siamliner.com / vivek@siamliner.com;    

pitchvaran@siamliner.com

 

 แผนกCS 086-894-1581 

 EXPORT Email: outbound1@siamliner.com ; outbound2@siamliner.com / outbound@siamliner.com

IMPORT Email: inbound2@siamliner.com / inbound1@siamliner.com

  บริษัท สยามไลน์เนอร์ จำกัด 
 Center 02-393-5300, 090-678-8294

 แผนกSales 020-993-6445

 pikool@siamliner.com / vivek@siamliner.com;    

pitchvaran@siamliner.com

 

 แผนกCS 086-894-1581 

 EXPORT Email: outbound1@siamliner.com ; outbound2@siamliner.com / outbound@siamliner.com

IMPORT Email: inbound2@siamliner.com / inbound1@siamliner.com

ขนส่งสินค้าทางรถ

ทุกความมุ่งมั่น คือทุกการบริการเพื่อรองรับทุกความต้องการของการขนส่ง

 • รถบรรทุก ทุกประเภท ทุกการใช้งาน
  o 4 ล้อหลังคาสูง
  o 6 ล้อเปิดข้าง
  o 10 ล้อขึ้นไป
 • รถหัวลาก
  o 20 ฟุต
  o 40 ฟุต

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ: Mr.Nutthapun
ตำแหน่ง: Marketing Manager
อีเมล: nutthapun@consollink.com

เบอรโทร: 08-2486-4319 / 08-1303-4343

บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์ คอนโซลลิเดชั่น จำกัด

   บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์ คอนโซลลิเดชั่น จำกัด
   0-2393-3400 (อัตโนมัติ)
   0-2393-9711-14

  admincenter@handleintergroup.com

 บริษัท สยามไลน์เนอร์ จำกัด

 • ประวัติ
 • เอกสารบริษัท

  บริษัท สยามไลน์เนอร์ จำกัด 
 Center 02-393-5300, 090-678-8294

 แผนกSales 020-993-6445

 pikool@siamliner.com / vivek@siamliner.com;    

pitchvaran@siamliner.com

 

 แผนกCS 086-894-1581 

 EXPORT Email: outbound1@siamliner.com ; outbound2@siamliner.com / outbound@siamliner.com

IMPORT Email: inbound2@siamliner.com / inbound1@siamliner.com

ตารางเรือส่งออก

ช่วงเวลาเช่น เดือน M
Read more.
ช่วงเวลาเช่น เดือน J
Read more.
ช่วงเวลาเช่น เดือน F
Read more.
ช่วงเวลาเช่น เดือน A
Read more.

เบอร์โทร  02-393-5300, 090-678-8294

 

แผนกSales   020-993-6445  Email: pikool@siamliner.com; vivek@siamliner.com; pitchvaran@siamliner.com

 

แผนกCS 086-894-1581 

EXPORT Email: outbound1@siamliner.com ; outbound2@siamliner.com ; outbound@siamliner.com

IMPORT Email: inbound2@siamliner.com; inbound1@siamliner.com

บริษัท พีเคที โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • ประวัติ
 • เอกสารบริษัท

 บริษัท พีเคที โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  0-2393-6800 (อัตโนมัติ)
 0-2393-8485-8
 info@handleintergroup.com

บริการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทรนเนอร์ 

พร้อมตอบสนองทุกการจัดการด้านการขนส่งไม่จำกัดจำนวน แม้สินค้าจะมีขนาดเล็กก็สามารถจัดส่งได้อย่างไร้ขีดจำกัด รวบรวม วางแผน จัดวางสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมการจัดการขนส่งเพื่อส่งไปยังทุกปลายทาง ทุกเส้นทางทั่วโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ: Ms. Aree

ตำแหน่ง: Marketing Executive
อีเมล: mkt2@pktlogistics.com

เบอรโทร: 08-2486-4298

 

ประวัติองค์กร

ก้าวสู่ปีที่ 10 Handle Inter Group ก้าวสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ย้ำจุดยืนเป็นผู้ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพระดับแถวหน้าของเมืองไทย ด้วยมาตรฐานการบริการระดับสากล ชูทีมเวิร์คที่แข็งแกร่ง-ให้บริการแบบมืออาชีพ พร้อมพัฒนาคุณภาพบริการอย่างไม่หยุดนิ่ง มุ่งสู่ผู้ให้บริการที่ดีที่สุด ด้วยราคาที่เหมาะสมมากที่สุดของไทย

Handle Inter Group ตอกย้ำภาพ “การขนส่งและบริการที่ดีที่สุด” และความเป็นผู้นำด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้วยจุดยืนคือ การเป็น Total Logistics ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรมาตรฐานระดับโลก โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นที่ตั้ง จากก้าวแรกของการก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2003 และวันนี้ Handle Inter Group ได้ก้าวสู่ปีที่ 10 อย่างมั่นคง จากประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของทีมงาน รวมทั้งความมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริการ ทำให้วันนี้ Handle Inter Group ขึ้นแท่นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แถวหน้าของเมืองไทย

Handle Inter Group กลุ่มบริษัทฯ ที่มีศักยภาพสูงติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทยในธุรกิจโลจิสติกส์ ฉายภาพชัดเจนในเรื่องผู้เชี่ยวชาญด้านขนส่งและโลจิสติกส์ จากจุดแข็งของการมีบริษัทในเครือรวม 7 บริษัท ที่สามารถให้บริการครอบคลุมในทุกช่องทางขนส่ง ทั้งทางบก อากาศ และการขนส่งทางน้ำ ส่งให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นในการเลือกใช้บริการมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด พร้อมทั้งได้ขยายศักยภาพการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง…

ในเรื่องนี้หัวเรือใหญ่ของ Handle Inter Group ผู้ที่จะนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ และในฐานะผู้คร่ำหวอดในวงการโลจิสติกส์ คุณสมชาย รุ่งบวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ Handle Inter Group ได้แสดงทรรศนะในการบริหารงานว่า กลยุทธ์หลักที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน คือการมีบริการที่ครบวงจร ลูกค้าสามารถติดต่อมาที่เดียวแต่ได้รับบริการที่ครบถ้วน ตั้งแต่หน้าประตูโรงงานไปจนถึงผู้รับปลายทาง ซึ่งหัวใจสำคัญที่ Handle Inter Group มุ่งเน้นมาโดยตลอด คือการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ สร้างทีมงานและระบบการทำงานที่ดีและมีคุณภาพ และมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพบริการ ด้วยเป้าหมายคือการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร One Stop service ในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศ เป็น Total logistics ที่มีทุกสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เพราะเป้าหมายคือให้ลูกค้านึกถึง Handle Inter Group ในภาพของ “การขนส่งและบริการที่ดีที่สุด”

Handle Inter Group คือการขนส่งและบริการที่ดีที่สุด

ตลอดระยะเวลาของการเดินทางอันยาวนานของ Handle Inter Group บริษัทฯ ดำเนินงานบนเส้นทางอย่างมั่นคง เป็นอีกหนึ่งบริษัทฯ ที่มีศักยภาพสูงสุดในธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร สิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญและเน้นมาตลอดคือเรื่องบุคลากร โดยมีจุดยืนคือการมีบุคลากรที่มีคุณภาพ-มีมาตรฐานการทำงานเดียวกัน ที่เป็นหัวใจหลักให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยจุดยืนเดียวกัน พร้อมทั้งมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือให้บุคลากรเติบโตไปพร้อมกับบริษัท พร้อมก้าวสู่การค้าเสรี ที่จะมีการแข่งขันทางการค้ากันมากขึ้น

คุณสมชาย กล่าวว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีอัตราการเติบโตปีละไม่น้อยกว่า 20% จากการที่บริษัทได้ขยายศักยภาพการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง มีการพัฒนาในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด ซึ่งจุดแข็งของบริษัทฯ เกิดจากการมีรากฐานที่แข็งแกร่งของ 7 บริษัทฯ ในเครือ ทำให้มีบริษัทฯ มีความพร้อมในทุกช่องทางการขนส่ง ทั้งทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ ส่งผลให้ Handle Inter Group ได้เปรียบคู่แข่งในเรื่องการให้บริการที่หลากหลาย ทำให้บริษัทยืนหยัดและติดอันดับต้นๆ ของผู้ให้บริการ Freight Forwarder ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีบริษัทในเครือรวม 7 บริษัท ที่สามารถให้บริการครอบคลุมในทุกช่องทางขนส่ง ทั้งทางบก อากาศ และการขนส่งทางน้ำ โดยมี 1.บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต จำกัด ให้บริการครอบคลุมเกี่ยวกับ Freight Forwarder ทั้งหมด ทั้งการนำเข้า-ส่งออก 2.บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์ คอนโซลลิเดชั่น จำกัด ให้บริการทางด้านคอนโซล และขาเข้า มีบริการเปิดตู้รับสินค้าทุกวัน 3. บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์ เฟรท โลจิสติกส์ จำกัด ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ

4. บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการทางด้านงานโปรเจค Fair & Exhibition และ Road Show และ 5. บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์ เอ็กเพลส จำกัด ที่ให้บริการทางการการเดินพิธีการศุลกากรตลอดจนการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า 6. บริษัท คอนโซล ลิงค์ จำกัด ให้บริการด้านคอนโซล จากเอเชียและยุโรป และ 7. บริษัท สยาม ไลน์เนอร์ จำกัด โดยการร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศ เพื่อให้บริการขนส่งครบวงจร ทั้งด้านตัวกลางการขนส่งทางเรือ บริการแพ็คสินค้า และการขนถ่ายสินค้า

พัฒนาศักยภาพรับมือเปิดเสรี AEC

จากการที่กลุ่มประเทศอาเซียนได้ประกาศอย่างชัดเจนให้ปี 2015 เป็นปีเป้าหมายในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือ AEC และได้กำหนดให้เร่งเปิดเสรีภาคบริการใน 5 สาขาเร่งรัด ได้แก่ สาขาสุขภาพ สาขาคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม สาขาท่องเที่ยว สาขาขนส่งทางอากาศภายในปี 2010 และสาขาโลจิสติกส์ภายในปี 2013 ส่วนสาขาบริการอื่นๆ ให้เปิดตลาดเสรีภายในปี 2015 ตามลำดับ ในเรื่องนี้ คุณสมชาย มองว่า นับเป็นโอกาสของผู้ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ไทย ที่จะเตรียมตัววางกลยุทธ์รับมือผู้ให้บริการจากต่างชาติที่จะขยายฐานเข้ามาในประเทศไทย และเป็นจังหวะที่ดีที่ผู้ให้บริการไทยจะขยายฐานเปิดให้บริการยังประเทศอาเซียนได้

“การเปิดเสรีทางการค้า จะทำให้ตลาดเปิดกว้างมากขึ้น การแข่งขันจะสูงมากขึ้น ซึ่งเมื่อการแข่งขันสูงขึ้น ความต้องการใช้บริการก็จะสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ทำอย่างไรที่เราจะมีความพร้อมรับมือการแข่งขันที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น เชื่อว่าการเตรียมตัวตั้งรับเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุด หากเราเตรียมตัวดี ย่อมมีความได้เปรียบคู่แข่งรายอื่นอย่างแน่นอน ซึ่ง Handle Inter Group มีความพร้อมในเรื่องนี้ 100% จากการมีบุคลากรที่มีคุณภาพ การมีพันธมิตรต่างประเทศที่มีคุณภาพ ทำงานร่วมกันมานานกว่า 10 ปี ที่เป็นส่วนเสริมให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง นอกจากนี้ สิ่งที่บริษัทฯ ยึดมั่นมาโดยตลอด คือการทำงานร่วมกันกับลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถลดต้นทุนและแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นได้” คุณสมชาย กล่าว

Handle Inter Group เป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการครบวงจร โดยมีแผนการดำเนินงานเชิงรุก คือเร่งเสริมความแข็งแกร่งด้านการตลาด เพื่อรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการขยายไลน์ธุรกิจให้ครอบคลุมทุกบริการด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้เป็นอย่างดี จากการบริการที่เป็นเลิศ ผนวกกับการมีบริษัทในเครือที่มีความเข้มแข็ง ที่สามารถให้บริการที่ครอบคลุมทุกเส้นทางการขนส่ง ทำให้บริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่งรายอื่น ส่งผลให้ลูกค้าเลือกใช้บริการอย่างต่อเนื่อง มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความพร้อมเต็มที่ในการรับมือการเปิดเสรีทางการค้า AEC

คุณสมชาย กล่าวว่า Handle Inter Group มองว่าลูกค้าคือพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญที่สุด จึงเร่งสร้างมาตรฐานชั้นเลิศในด้านการบริการแบบ One Stop service และพร้อมทุ่มเทเพื่อบริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า พร้อมสานต่อแนวคิดลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และอำนวยความสะดวก ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และสะดวกสบายมากที่สุด วันนี้ Handle Inter Group พร้อมก้าวสู่ปีที่ 10 อย่างมั่นคง จากฐานรากที่แข็งแกร่งของบริษัท รวมทั้งความมั่นคง ความมีเครดิตทางการเงิน ที่จะสร้างความมั่นใจในการเลือกใช้บริการของลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าของลูกค้าจะถึงมือผู้รับอย่างแน่นอน

.

2003
2003

<a href="http://handleintertrans.com/hig/hit_sea/"><src="http://handleintertrans.com/hig/wp-content/uploads/2018/06/time-hit.png" alt="" width="200" height="150" /></a>
2005
2005

2006
2006

2007
2007

2008
2008

2013
2013

Search:

เครือข่ายทั้งหมด

zoneCountryContactEmail
AFRICAEgyptNetworkratecenter@handleintertrans.com
AFRICAGambiaNetworkratecenter@handleintertrans.com
AFRICAGhanaNetworkratecenter@handleintertrans.com
AFRICAMoroccoNetworkratecenter@handleintertrans.com
AFRICANigeriaNetworkratecenter@handleintertrans.com
AFRICATunisiaNetworkratecenter@handleintertrans.com
AFRICAUgandaNetworkratecenter@handleintertrans.com
AFRICAZambiaNetworkratecenter@handleintertrans.com
AFRICAZimbabweNetworkratecenter@handleintertrans.com
zoneCountryName ContactEmail
AsiaBahrainNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaBruneiNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaChinaNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaIndiaNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaIndonesiaNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaIranNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaIraqNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaIsraelNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaJapanNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaJordanNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaKuwaitNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaLaosNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaMalaysiaNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaMaldivesNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaNorth KoreaNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaOmanNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaQatarNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaSaudi ArabiaNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaSingaporeNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaSouth KoreaNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaTaiwanNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaTurkeyNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaUnited Arab EmiratesNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaVietnamNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaYemenNetworkratecenter@handleintertrans.com
ZoneCountryName ContactEmail
Australia and OceaniaAustraliaNetworkratecenter@handleintertrans.com
Australia and OceaniaNew ZealandNetworkratecenter@handleintertrans.com
ZoneCountryName ContactEmail
EuropeAustriaNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeBelgiumNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeEstoniaNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeFinlandNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeFranceNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeGermanyNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeGreeceNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeHungaryNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeIcelandNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeItalyNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeLatviaNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeNetherlandsNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropePolandNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeRomaniaNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeRussiaNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeSpainNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeSwedenNetworkratecenter@handleintertrans.com
ZoneCountryName ContactEmail
North AmericaCanadaNetworkratecenter@handleintertrans.com
North AmericaCosta RicaNetworkratecenter@handleintertrans.com
North AmericaCubaNetworkratecenter@handleintertrans.com
North AmericaHaitiNetworkratecenter@handleintertrans.com
North AmericaMexicoNetworkratecenter@handleintertrans.com
North AmericaNicaraguaNetworkratecenter@handleintertrans.com
North AmericaPanamaNetworkratecenter@handleintertrans.com
North AmericaUSA (United States of America)Networkratecenter@handleintertrans.com
ZoneCountryName ContactEmail
South AmericaArgentinaNetworkratecenter@handleintertrans.com
South AmericaBrazilNetworkratecenter@handleintertrans.com
South AmericaChileNetworkratecenter@handleintertrans.com
South AmericaColombiaNetworkratecenter@handleintertrans.com
South AmericaParaguayNetworkratecenter@handleintertrans.com
South AmericaUruguayNetworkratecenter@handleintertrans.com

HISTORY

Handle Inter Group and its tenth year with higher stability and sustainability in its business and leadership as a leading logistic service provider of Thailand, continues its quality development for customers.

Handle Inter Group focused on its best logistic system and quality. As a Total Logistic service provider with an international standard, it has been stepping into its tenth year with stability since the first day of its business on August 8, 2003.

One of its strengths cover 7 subsidiary companies ready to provide all services including air, land and maritime one.

Khun Somchai Rungborwornwong, managing director, revealed his vision in management that one of the key strategies is the total integrated services for its customers. Moreover what Handle Inter Group keeps on developing is its human resources, starting from giving trainings, creating good teamwork and professionals. One of the main factors in its development plan is to enhance its efficiency and quality with its aim to be a one stop service provider in any international services and to be a Total Logistics which easily answer to its customers’ need. The image of Handle Inter Group in its customers is the best logistics and services.

Handle Inter Group: the best logistics and services

Along the long way, human resources is focused and kept developed as Handle Inter Group would like its people grow in the same direction as it does.

Handle Inter Group has been growing annually over 20%. This cause the Group develop all business related aspects continuously, leading to 7 subsidiary companies in the Group to cater to all the needs of its customers. No wonder why Handle Inter Group is the best freight forwarder in Thailand and become a leader in this industry.

Its subsidiary companies are as follows:

Handle International Transport covers freight forwarding business

Handle Inter Consolidation provides console business and containers.

Handle Inter Freight Logistics provides air freight.

Handle Inter Service handles fair and exhibition projects and road shows.

Handle Inter Express takes care of custom clearance and delivery service.

Console Link provides console services in Asia and Europe.

Siam Liners is a total logistics provider.

Keep developing for AEC

As Asean Economic Community ot AEC will officially start in 2015. Khun Somchai disclosed that it is a great opportunity for logistics providers to be prepared for higher competition and foreign penetration into Thailand and to expand its business into other countries in ASEAN.

This is why Handle Inter Group has kept developing its strategies and human resources for 10 years.

Customers are an important business partner and Handle Inter Group has set up its excellent standard as a one stop service provider to offer the best quality to its customers with higher accountability but lower costs.

10 years in the business is the proof of its success.

.

2003
2003

<a href="http://handleintertrans.com/hig/hit_sea/"><src="http://handleintertrans.com/hig/wp-content/uploads/2018/06/time-hit.png" alt="" width="200" height="150" /></a>
2005
2005

2006
2006

2007
2007

2008
2008

2013
2013

Siam Liner Co., Ltd.

 • History
 • Company Profile

  Siam Liner Co., Ltd
 Center 02-393-5300, 090-678-8294

Sales 020-993-6445

 pikool@siamliner.com / vivek@siamliner.com;    

pitchvaran@siamliner.com

 

 CS 086-894-1581 

 EXPORT Email: outbound1@siamliner.com ; outbound2@siamliner.com / outbound@siamliner.com

IMPORT Email: inbound2@siamliner.com / inbound1@siamliner.com

SPECIAL OPERATION

Because we are high performance team, we can provide high standard services more than you expected.

 • Provide stuffing and un-stuffing cargoes with our skilled team.
 • Provide re-packing service.
 • Provide 24-hour staff available for every important collaboration.

More info

Center:  02-393-5300, 090-678-8294

Sales:  020-993-6445  Email: pikool@siamliner.com; vivek@siamliner.com; pitchvaran@siamliner.com

CS: 086-894-1581 

EXPORT Email: outbound1@siamliner.com ; outbound2@siamliner.com ; outbound@siamliner.com

IMPORT Email: inbound2@siamliner.com; inbound1@siamliner.com

 

 Handle international transport co., ltd.
 0-2393-2300 (auto lines)
 0-2393-7307-10
admincenter@handleintergroup.com

Handle Inter Consolidation Co., Ltd.

  Handle Inter Consolidation Co., Ltd.
    0-2393-3400 (auto lines)
   0-2393-9711-14
  admincenter@handleintergroup.com

H.I.T. INTERCON CO., LTD.

   H.I.T. INTERCON CO., LTD.

    0-2393-2300 (auto lines)
   0-2393-7307-10
  admincenter@handleintergroup.com

Search:

All zone Network

zoneCountryContactEmail
AFRICAEgyptNetworkratecenter@handleintertrans.com
AFRICAGambiaNetworkratecenter@handleintertrans.com
AFRICAGhanaNetworkratecenter@handleintertrans.com
AFRICAMoroccoNetworkratecenter@handleintertrans.com
AFRICANigeriaNetworkratecenter@handleintertrans.com
AFRICATunisiaNetworkratecenter@handleintertrans.com
AFRICAUgandaNetworkratecenter@handleintertrans.com
AFRICAZambiaNetworkratecenter@handleintertrans.com
AFRICAZimbabweNetworkratecenter@handleintertrans.com
zoneCountryName ContactEmail
AsiaBahrainNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaBruneiNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaChinaNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaIndiaNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaIndonesiaNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaIranNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaIraqNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaIsraelNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaJapanNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaJordanNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaKuwaitNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaLaosNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaMalaysiaNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaMaldivesNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaNorth KoreaNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaOmanNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaQatarNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaSaudi ArabiaNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaSingaporeNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaSouth KoreaNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaTaiwanNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaTurkeyNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaUnited Arab EmiratesNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaVietnamNetworkratecenter@handleintertrans.com
AsiaYemenNetworkratecenter@handleintertrans.com
ZoneCountryName ContactEmail
Australia and OceaniaAustraliaNetworkratecenter@handleintertrans.com
Australia and OceaniaNew ZealandNetworkratecenter@handleintertrans.com
ZoneCountryName ContactEmail
EuropeAustriaNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeBelgiumNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeEstoniaNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeFinlandNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeFranceNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeGermanyNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeGreeceNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeHungaryNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeIcelandNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeItalyNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeLatviaNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeNetherlandsNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropePolandNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeRomaniaNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeRussiaNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeSpainNetworkratecenter@handleintertrans.com
EuropeSwedenNetworkratecenter@handleintertrans.com
ZoneCountryName ContactEmail
North AmericaCanadaNetworkratecenter@handleintertrans.com
North AmericaCosta RicaNetworkratecenter@handleintertrans.com
North AmericaCubaNetworkratecenter@handleintertrans.com
North AmericaHaitiNetworkratecenter@handleintertrans.com
North AmericaMexicoNetworkratecenter@handleintertrans.com
North AmericaNicaraguaNetworkratecenter@handleintertrans.com
North AmericaPanamaNetworkratecenter@handleintertrans.com
North AmericaUSA (United States of America)Networkratecenter@handleintertrans.com
ZoneCountryName ContactEmail
South AmericaArgentinaNetworkratecenter@handleintertrans.com
South AmericaBrazilNetworkratecenter@handleintertrans.com
South AmericaChileNetworkratecenter@handleintertrans.com
South AmericaColombiaNetworkratecenter@handleintertrans.com
South AmericaParaguayNetworkratecenter@handleintertrans.com
South AmericaUruguayNetworkratecenter@handleintertrans.com

Consol Link Co.,Ltd.

  Consol Link Co.,Ltd.
     0-2393-2300 (auto lines)
   0-2393-7307-10
  admincenter@handleintergroup.com

เยี่ยมชมเรา

HANDLE INTER GROUP

สำนักงานใหญ่

 • เลขที่ 1 อาคารแฮนเดิล อินเตอร์ กรุ๊ป ซอยบางนา-ตราด 21 (แยก 11) ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม.10260
 • 0-2393-2300 (อัตโนมัติ)
 • 0-2393-7307-10
 • admincenter@handleintergroup.com
 • Handle Intergroup
 • Handle Intergroup

 บริษัท สยามไลน์เนอร์ จำกัด

 • ประวัติ
 • เอกสารบริษัท

  บริษัท สยามไลน์เนอร์ จำกัด 
 Center 02-393-5300, 090-678-8294

 แผนกSales 020-993-6445

 pikool@siamliner.com / vivek@siamliner.com;    

pitchvaran@siamliner.com

 

 แผนกCS 086-894-1581 

 EXPORT Email: outbound1@siamliner.com ; outbound2@siamliner.com / outbound@siamliner.com

IMPORT Email: inbound2@siamliner.com / inbound1@siamliner.com

ตารางเรือนำเข้า

ช่วงเวลาเช่น เดือน M
Read more.
ช่วงเวลาเช่น เดือน J
Read more.
ช่วงเวลาเช่น เดือน F
Read more.
ช่วงเวลาเช่น เดือน A
Read more.

ข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทร  02-393-5300, 090-678-8294

 

แผนกSales   020-993-6445  Email: pikool@siamliner.com; vivek@siamliner.com; pitchvaran@siamliner.com

 

แผนกCS 086-894-1581 

EXPORT Email: outbound1@siamliner.com ; outbound2@siamliner.com ; outbound@siamliner.com

IMPORT Email: inbound2@siamliner.com; inbound1@siamliner.com